Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-25

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De mr van onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De mr vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Daarbij is de directeur aanwezig als adviseur.

De mr-leden zijn:

  • Dhr. Kees van Woudenbergh (afgevaardigde GMR)
  • Dhr. André de Haan
  • Juf Klarinda Vroege (afgevaardigde GMR)
  • Juf Gonnelies van Santen

Uit de mr-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) samengesteld.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de mr?Schroom niet om een van ons aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen met de mr via Klarinda Vroege: klarindavroege@triviascholen.nl

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.